top of page
טיפול במכשיר שנגנב או אבד

•    סלקט תקשורת שומרת במערכותיה, ככל הניתן, את מספר הזיהוי של ציוד הקצה – IMEI שהמנוי עושה בו שימוש
•    המנוי יכול להודיע לחברה כי ציוד הקצה שלו נגנב או אבד, באמצעות שיחה למוקדי השירות של החברה או באמצעות קישור זה 
•    אנו מביאים בזה לידיעתך כי עומדת בפניך האפשרות להגיש באופן מיידי תלונה בתחנת משטרה בדבר גניבת ציוד הקצה או אובדנו.
•    המנוי יכול לבחור לבצע "הפסקת שירות" באופן מיידי וללא תשלום לכלל השירותים שלו באמצעות חסימת ה-SIM, למעט שיחות נכנסות, אם המנוי בחר שלא לחסום שיחות אלה. השירות יחודש מייד עם אספקת כרטיס SIM חדש למנוי.
•    בחלוף 3 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר גניבה או אובדן תבוצע "הפסקת שירות" לכלל שירותי הרט"ן של המנוי.
•    כמו כן קיימת האפשרות לחסום ללא תשלום את ציוד הקצה IMEI של המנוי (בכל הרשתות), כפי שנקלט לאחרונה במערכות החברה בתוך עד 12 שעות ממועד הודעת המנוי.
•   חיפוש IMEI שנחסם בשל הודעה על גניבה או אובדן
•    סעיף המלצות למניעת שימוש במכשיר שנגנב:
- מומלץ למנוי לקבוע סיסמה לשימוש במכשיר למניעת שימוש בידי מי שאינו מורשה
- מומלץ להתקין יישומים בציוד הקצה, ככל שניתן, שבאמצעותם ניתן לאתר את מיקומו של ציוד הקצה וכן לחסום מרחוק גישה למידע הקיים בו או מחיקתו
- מומלץ לבצע גיבויים לחומר נחוץ השמור במכשיר על גבי מחשב או ציוד חיצוני או באמצעות הענן

bottom of page