top of page
הפסקת/ניתוק השירות

פרטי ההתקשרות עם סלקט תקשורת :

טלפון – 1-801-557055

פקס – 09-9704168

דואר אלקטרוני – support@cellact.com

 

אם הבקשה תכנס בימים שבת עד רביעי: בקשתך תטופל על ידי צוות השירות והתמיכה במהלך 24 שעות הקרובות.
אם הבקשה תכנס בימים חמישי-שישי: בקשתך תטופל על ידי צוות השירות והתמיכה ביום עסקים הבא.
חשבונית נאותה אחרונה בגין שימושים במנוי תישלח לערך ב-15 לחודש הבא.

bottom of page