top of page
  • אפשרות למספר כוכבית בן ארבע ספרות

  • אפשרות לקו נייח

  • שרות שיחות ועידה

  • אפשרות לשליחת הודעות sms ארגונית

  • יישום ״מספר נוסף״ של חברת סלקט

בשימוש עד 3,000 דקות ו- 1,500 מסרונים
* עלות דקת שיחה מעבר למכסה 19 אג' לכל יעד בארץ, עלות הודעה 9 אג' להודעה כולל מע"מ
* מעבר להיקף הגלישה שהוגדר, תתבצע חסימה לגלישה עד לתום סבב החיוב
bottom of page